Kristin Kramås

Priser og vilkår

PRISER OG VILKÅR

Pris for bistand varierer med type oppdrag og oppdragets størrelse. Utgangspunktet er avregning etter faktisk medgått tid og avtalt timepris. For enklere og klart avgrensede oppdrag kan det avtales fast pris. «No cure, no pay» kan unntaksvis avtales i enkelte saker.

Muligheter for offentlig utgiftsdekning, forsikringsdekning og fri rettshjelp omtales nedenfor.

Du får skriftlig oppdragsbekreftelse med alle relevante opplysninger som grunnlag for avregning i din sak – og du får et utkast til gjennomgang før du tar endelig stilling til om du ønsker bistand fra oss.

Ta gjerne kontakt med oss! Ingen kostnader før vi eventuelt har avtalt oppdrag.

Timepriser

Timepriser hos oss varierer fra kr 1 425 (kr 1 140 + mva) (som er offentlig timesats i fri rettshjelpsaker) til kr 2 500 (kr 2 000 + mva) avhengig av sakens art og kompleksitet.

Timepriser i Familiesaker, herunder testament, fremtidsfullmakt og privat skifte av dødsbo er kr 1 750 (1 400 + mva).

Særskilte utlegg og gebyrer i saken kommer i tillegg.

Offentlig utgiftsdekning i forvaltningssaker

Mange oppdrag hos oss handler om å klage over enkeltvedtak om tjenester eller ytelser.

Dersom vi får medhold i klagen (helt eller delvis) kan det fremmes krav om at nødvendige utgifter dekkes av det offentlige. Vi bistår med å fremme krav om offentlig dekning når det er grunnlag for det.

Forsikringsdekning og fri rettshjelp

Mange har forsikringer med rettshjelpsdekning ved sivile tvister. Du kan selv avklare med eget selskap om du har slik dekning for den aktuelle saken, og vi kan om ønskelig bistå med å avklare om du har rett til slik dekning.

I saker der det er aktuelt, bistår vi med å avklare om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Aksept av oppdrag og ansvar for frister mm.

Oppdrag hos oss er akseptert når vi har sendt deg oppdragsbekreftelse og du har innbetalt eventuelt avtalt forskudd. Vi kan ikke påta oss ansvar for oppfølging i saken – heller ikke i forhold til eventuelle frister – før oppdrag er akseptert.

Oversikt over en del sentrale gebyrer (pr 1 januar 2023)

Rettsgebyr pr 1 januar 2023 er kr 1 243.

Domstolen tar 0,8 ganger rettsgebyret for å deponere testament – kr 994.

Gebyr for tinglysing av ektepakt i Brønnøysundregisteret –

kr 1 516.

Klageordning for advokattjenester

Dersom du ikke er fornøyd med avregning eller utført arbeid i en sak, kan du klage.

Du finner nærmere informasjon om denne klageretten på www.advokatenhjelperdeg.no.