Kristin Kramås

Petter Kramås

PETTER KRAMÅS

Mobil:  901 37 450

E-post:  petter@kramaas.no

Petter Kramås arbeider særlig med saker som gjelder mennesker med funksjonshemming, utviklingshemming, autisme, psykiske lidelser og eldre og andre som har behov for bistand fra det offentlige – med særlig fokus på retten til tjenester og behandling, økonomiske ytelser, tilrettelagt undervisning og vergemål.

Sentrale stikkord er praktisk bistand og opplæring, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), omsorgsstønad, avlastning, støttekontakt, selvbestemmelse / samtykke / tvang og vergemål, «tvangsflytting» (vilkår om å flytte for å få kommunale tjenester), spesialundervisning og trygdeytelser.

Petter Kramås skriver artikler for tidsskrift og driver også kurs- og foredragsvirksomhet innenfor disse områdene – med organisasjoner, kommuner, helseforetak / spesialisttjenesten og fylkesmenn som oppdragsgivere.

Petter Kramås har også solid erfaring innen strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat og særlig i saker der utviklingshemmede er tiltalt eller fornærmet.


Arbeid

2017 – 8 desember 2023
Partner og eier, Advokatfirmaet Kramås AS

2010 – 2017
Partner og eier, Advokatfirmaet Hestenes og Dramer Son AS

1998 – 2009
Partner, Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co ANS

1994 – 1997
Advokat, Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co ANS

1990 – 1993
Byråsjef, Sosial- og helsedepartementet

1989
Advokatbevilling

1988 – 1989
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Staff og Moen

1987 – 1988
Politifullmektig, Ringerike politikammer


Utdanning

1987
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

1981
Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo


Annet

Medlem av Den norske advokatforening

2010 – 2016
Styremedlem ExtraStiftelsen

1999
«Tvang, makt og forsvarlighet» – forfatter juridisk del (Kommuneforlaget)

1990 – 1991
Utvalgsmedlem Røkke-utvalget – NOU 1991:20 Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

1982 – 1989
Medlem og leder i Tilsynsutvalget for HVPU (Helsevern for psykisk utviklingshemmede) i Oslo